Start Dofinansowania i kredyty Kredyt technologicznych na realizację projektu.

Kredyt technologicznych na realizację projektu.

Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2012

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podjął decyzję o przyznaniu promesy premii technologicznej na realizację przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. zadania dotyczącego projektu pt.: " Wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarowego do pomiarów prostoliniowości kominów, szybów, studni ".

OPA

 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący role Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3. Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), w ramach naboru ogłoszonego 2 listopada 2011r, w wyniku oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. dotyczącego realizacji projektu pt.: " Wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarowego do pomiarów prostoliniowości kominów, szybów, studni " dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym podjął decyzję o przyznaniu promesy premii technologicznej na realizację ww. działania.

Opisany wyżej projekt ma na celu rozszerzenie zakresu działalności firmy o nową, innowacyjną pod względem technologii usługę polegającą na dokonywaniu pomiarów prostoliniowości kominów, szybów, studni itp. Usługa ta wykonywana będzie w oparciu o opracowaną przy współpracy z Politechniką Śląską autorską technologię pt.:

" System pomiarowy odległości, metodą ultradźwiękową do inspekcji parametrów tarcz szybów kopalnianych ”

Wniosek został złożony za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Gliwicach Oddział Zabrze pełniącego funkcję banku kredytującego.


OPA