Start Realizacje Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy

Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2016

Informujemy, że w wyniku prowadzonego naboru ofert dotyczących wykonania usługi w ramach projektu pt. "Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego".

OPA

 

Na podstawie kryterium oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dostawcę: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki, ul. Akademicka 10B, 44-100 Gliwice

1. Protokół wyboru oferty

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

OPA