ODBIORY URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWYBUCHOWEJ

zdj.ex

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami), wszystkie urządzenia (wraz z siecią zasilającą), przed ich uruchomieniem w wyrobiskach, powinny być poddane odbiorowi technicznemu, przeprowadzonemu przez osobę dozoru ruchu elektrycznego. Natomiast odbiory techniczne nowo zainstalowanych urządzeń (wraz z siecią zasilającą) w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, w polach trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego, powinny być wykonywane tylko przez rzeczoznawcę.

Głównym celem usług wykonywanych przez OPA SA dla górnictwa jest nie tylko utrzymanie, ale także podnoszenie bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych. Jedynie kontrole tych urządzeń wykonywane przez specjalistów i rzeczoznawców są w stanie zagwarantować to bezpieczeństwo.

OPA SA zatrudnia rzeczoznawców i posiada rzeczoznawstwo instytucjonalne min. w grupie VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – w zakresie czynności określonych w punktach 10.12.1., 10.12.2. i 10.12.4. podpunkt 3) załącznika Nr 5 do ww. rozporządzenia.

W ramach posiadanych kompetencji, rzeczoznawcy OPA SA dokonują odbiorów technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej oraz innych usług specjalistycznych wynikających z posiadanych uprawnień rzeczoznawcy.

OSOBA KONTAKTOWA

Andrzej Bauerek
e-mail: andrzejbauerek@opa.pl
tel. kom: 500 299 095
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.134