Skip to content

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 w zakresie prac projektowych, kontrolno – pomiarowych i napraw w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych, układów napędowych oraz automatyki przemysłowej, remonty urządzeń wyciągowych w tym prace w obrębie szybów. Wydawanie opinii rzeczoznawczych zgodnie z nadanymi upoważnieniami.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w spółce poprawiło sprawność wykorzystania posiadanych zasobów poprzez efektywne zarządzanie. Funkcjonujący od roku 1997 system jest stale doskonalony i dzięki temu umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami firmy, między innymi poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zintegrowany System Zarządzania w OPA S.A. został oparty o normy:

PN-EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością: określa wymagania dla przedsiębiorstwa, którego celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.

EN ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego: określa wymagania dotyczące zgodności z regulującymi ten obszar przepisami prawa a także standaryzuje opracowanie ścisłych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska. System uwzględnia zasady sterowania i zarządzania procesami w celu optymalizacji wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami stabilnego rozwoju firmy.

PN-ISO 45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: specyfikuje wymagania co do działań podejmowanych w obszarze BHP oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, zastępować środki niebezpieczne bezpiecznymi, doskonalić istniejący system zarządzania bhp i zapewnić właściwe warunki pracy.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 w zakresie prac projektowych, kontrolno – pomiarowych i napraw w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych, układów napędowych oraz automatyki przemysłowej, remonty urządzeń wyciągowych w tym prace w obrębie szybów. Wydawanie opinii rzeczoznawczych zgodnie z nadanymi upoważnieniami.

Box 

Box

Mając na uwadze zadowolenie naszych klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron oraz spełnienie ich wymagań i oczekiwań – spółka realizuje działania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujące:

  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników,
  • rozwój infrastruktury i wyposażenia stanowisk pracy,
  • doskonalenie procesów oraz poziomu świadczonych usług,
  • doskonalenie metod pomiarowych, wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych,
  • podnoszenie świadomości jakościowej, środowiskowej i bhp wśród pracowników przedsiębiorstwa oraz motywowanie ich do udziału w działaniach na rzecz poprawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w OPA S.A.

Realizacja działań wskazanych w polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma na celu rozwój przedsiębiorstwa, poprawę bezpieczeństwa jego pracowników oraz ochronę środowiska.

Zarząd Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że postanowienia niniejszej polityki są znane i zakomunikowane wszystkim pracownikom spółki.

system-zarzadzania3