Analizator mocy i jakości energii

W związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie innowacyjnych hybrydowych kompozytów polimerowych w konstrukcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, projekt nr […]

Czytaj więcej