Analizator mocy i jakości energii

W związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie innowacyjnych hybrydowych kompozytów polimerowych w konstrukcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, projekt nr POIR.01.01.01-00-1117/19) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę Analizatora mocy i jakości energii.

1. Sposób udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator mocy i jakości energii, ilość 1 szt,  o następujących parametrach minimalnych:

– typ/model: Sonel PQM-710 – 1 szt

– zestaw powinien zawierać:

  • cęgi C-7A (fi 24mm) 100 A AC, Sonel – 4 szt
  • cęgi C-4A (fi 52 mm) 1000 A AC, Sonel – 4 szt

Wskazanie konkretnych modeli ma na celu określenie minimalnych parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego. Nie stanowi to ograniczenia w zakresie oferowania aparatury innego producenta.

Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego.

 3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Dostawa na koszt dostawcy do siedziby zamawiającego pod adres: 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a

4. Oczekiwany czas realizacji zamówienia

do 2 tygodnie od zawarcia umowy.

5. Gwarancja

Oczekiwany okres gwarancji : 24 miesiące

6. Opis sposobu określania ceny oferty

Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN lub EUR lub USD) cenę netto i cenę brutto (z VAT) przedmiotu zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym transport urządzenia do zamawiającego).

7. Terminy / forma płatności

  • zakup w formie leasingu

8. Kryteria wyboru dostawcy

Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:

1. Cena – waga: 100%

Punktacja w ramach kryterium „cena” (zakres: 0–100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób:

ilość punktów dla danej oferty = (cena netto najkorzystniejszej oferty) / (cena netto oferty ocenianej) x 100.

Ceny ofertowe wyrażone w walucie EUR lub USD zostaną przeliczone na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień porównania ofert przez zamawiającego.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

  • Okres ważności oferty:  120 dni od daty złożenia oferty.
  • Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00: osobiście w siedzibie zamawiającego 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail [email protected] (skan wypełnionej i podpisanej oferty). W każdym przypadku decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
  • Oferent może złożyć wraz z ofertą inne załączniki wg. uznania np. dokumentację techniczną proponowanego urządzenia.
  • Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres [email protected]

10. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania, a także prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w powyższych przypadkach.

Załączniki:

Projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020